Starta eget

Om du går i tankarna på att starta eget företag inom tandvårdsbranschen vill vi på Privattandläkarna vara med och hjälpa dig. Vi har tagit fram en broschyr med den viktigaste informationen som du kan ladda ner här till höger.

""

I broschyren beskrivs bland annat olika företagsformer; aktiebolag, handelsbolag och enskild firma, och vissa frågor om beskattning, mervärdesskatt och bokföringsskyldighet. Därutöver behandlas även vilka lagar och föreskrifter som gäller för tandvårdsbranschen och en hel del annat som man bör kunna, känna till eller tänka på, som till exempel:

Vårdgivarbegreppet
Vårdgivarbegreppet är viktigt att känna till och förstå. Det definieras i patientsäkerhetslagen och lagen om statligt tandvårdsstöd. Vårdgivare är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som bedriver tandvård. Det är vårdgivaren som ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i tandvårdslagen upprätthålls. Det är vårdgivaren som ansluter sig till Försäkringskassan som erhål­ler ersättning och blir återbetalningsskyldig om Försäkringskassan återkräver utbetald ersättning. Privat­tandläkarnas garantiåtaganden är också kopplade till vårdgivarbegreppet.

Tillstånd och registreringar
Tillstånd för röntgen krävs från Strålskyddsmyndigheten. Företaget ska anslutas till Försäkringskassans elektroniska system, vårdverksamheten måste anmälas till IVO och kontakt bör tas med miljönämnden som utövar tillsyn.

Köp av praktik
Spekulanten bör bland annat genomgå räkenskapsmaterial, patientstockens sammansättning, hyresavtalet, anställningsavtal och lager samt besiktiga inventarierna.

Samarbeten
Samarbeten såsom att hyra ut behandlingsrum (arrende) och anlitande av tandläkare som inte är anställd (konsult) berörs i broschyren. Likaså vikten av att ingå avtal med de som man ska driva verksamheten med, t.ex. aktieägaravtal.

Försäkringar
Enligt lag måste en vårdgivare ha en patientförsäkring. I broschyren beskrivs även andra försäkringar som är högst lämpliga att teckna, såsom företagsförsäkring, garantiförsäkring och avbrottsförsäkring.

Garantier
Privattandläkarnas garantier beskrivs i broschyren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner broschyren här:
Att starta ett tandvårdsföretag

Som egenföretagare i branschen får du många fördelar om du är medlem i Privattandläkarna.
Medlemsförmåner
Bli medlem


Håll dig uppdaterad: