Fortsatt brist på tandläkare

Socialstyrelsen har genomfört en enkät angående tillgången på tandläkare. I enkäten bedömde 84 procent av landsting och regioner att efterfrågan på tandläkare överstiger tillgången, i synnerhet för erfarna tandläkare och specialisttandläkare. Tre landsting och regioner rapporterade att det råder balans. Bristen är fortsatt ojämnt fördelad och det är svårt att rekrytera till glesbygd och mindre tätorter. Rekryteringsläget om ett halvår bedöms vara oförändrad.

NPS 2017, Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper