Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde ikraft i september i år. Bolagsverket har fått i uppdrag att upprätta och föra register över verkliga huvudmän i Sverige.

Verklig huvudman 
Med verklig huvudman avses en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan, t.ex. närstående, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person om han eller hon, direkt eller indirekt, genom innehav av aktier eller andelar kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsens ledamöter eller liknande befattningshavare, eller kan utöva motsvarande kontroll genom avtal, bolagsordning eller liknande.

Anmälningsskyldiga
De som måste anmäla verklig huvudman är bland andra:

• Aktiebolag
• Ekonomiska föreningar
• Handelsbolag
• Kommanditbolag
• Stiftelser

Löpande skyldigheter 
En juridisk person ska för egen del ha tillförlitliga uppgifter om dess verkliga huvudmän och om arten och omfattningen av intresset i den juridiska personen. En juridisk person ska tillse att uppgifterna i registret är aktuella. Det innebär att en undersökning ska vidtas när den juridiska personen får anledning att anta att förhållandena har ändrats. Om ändring har skett ska detta registreras.

Anmälan och avgifter
Anmälan ska göras elektroniskt på Bolagsverkets hemsida av en behörig företrädare för den juridiska personen och skrivas under med stöd av e-legitimation (t.ex. mobilt BankID). Behörig företrädare kan vara t.ex. VD, enskild styrelseledamot, en bolagsman eller någon som har fått fullmakt att göra anmälan. Anmälan kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018. Därefter kommer anmälan som görs elektroniskt att kosta 250 kr.

För företag och föreningar vilka är bildade vid lagens ikraftträdande ska anmälan göras senast den 1 februari 2018. För företag och föreningar som registreras efter lagens ikraftträdande ska anmälan göras till registret inom fyra veckor efter registrering (senast den 30 september för de som registreras under augusti månad).

Anmälan ska därefter göras löpande utan dröjsmål vid förändrade förhållanden. Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

Länk till anmälan

Utebliven eller bristande anmälan
Vid utebliven anmälan inom den föreskrivna tiden, eller vid brister i anmälan, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att vid vite inkomma med anmälan eller kompletteringar. Om anmälan inte sker eller bristen inte avhjälps, får Bolagsverket utdöma vite. Upprepade viten kan aktualiseras. Föreläggande om vite kan även riktas till VD, styrelseledamot eller annan motsvarande befattningshavare. Bolagsverket kan också förelägga en juridisk person att vid vite tillhandahålla en myndighet dokumentation om verklig huvudman om myndigheten begär det hos Bolagsverket.