Närvaro

Privattandläkarna medverkar regelbundet i arbetsgrupper, projekt och som referens i frågor som rör branschen. Utöver löpande påverkansarbete är Privattandläkarna aktuella i följande grupper:

Dialoggrupper

  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Dialog om tillsyn.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) – Dialog om vilken tandvård som ska vara ersättningsberättigad.
  • Försäkringskassan – Dialog om efterhandskontroller och IT-stödet för det statliga tandvårdsstödet.
  • Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – Dialog om myndighetsgemensamma frågor för tandvården. Vid behov medverkar ytterligare myndigheter.


Referensgrupper

  • Vårdens producenter (Sveriges Kommuner och Landsting) – Referensgrupp för nationella kvalitetsregister.
  • Referensgrupp om föreskrifter gällande strålsäkerhet (Strålsäkerhetsmyndigheten)
    – Arbetar med den nya strålskyddslagen och tillhörande föreskrifter.


Samrådsgrupper

E-hälsa (E-hälsomyndigheten) – Samråd rörande e-hälsa.