Kallelse till höstmöte lokalavdelning Västmanland

Välkomna till höstmötet 2017.
Plats: Bishops Arms, klubbrummet, Stora torget 2, Västerås
Datum och tid:  22 november 2017, kl. 18.00 – 21.00.

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3 Val av protokolljusterare
§4 Godkännande av dagordning
§5 Fråga om kallelse utgått stadgeenligt
§6 Eventuellt föregående mötesprotokoll
§7 Aktivitetsplan för 2018
§8 Information från ordföranden
§9 Övriga frågor
§ 10 Mötets avslutande

Efter mötet informerar Jacob Rennerfelt, verksamhetsanalytiker på Privattandläkarnas kansli, om aktuella frågor, därefter äter vi middag och har det trevligt!

Anmälan senast 9 november till
patrik.andren@tandlakarnaandren.se

Varmt välkomna!

Patrik Andrén, för styrelsen lokalavdelningen i Västmanland.