Styrelsemöte 20170222

Sveriges Privattandläkarförening Lokalavdelning i Uppsala

Styrelsemöte 20170222
Tid: kl 18.00    Ulrikas praktik Torggatan 36A Enköping
Sveriges Privattandläkarförening Lokalavdelning i Uppsala.
Närvarande:   Göran Lilienberg, Ulrika Ek, Kjell Kullander, Bengt Engström, Anders Eriksson, Annika Karlsson

  1. Göran öppnade mötet
  2. Föregående lokalavdelningsprotokoll   från 6/ 2 2017 lästes upp av Kjell .
  3. Planering av årsmötet på Göteborgs nation 3 maj. Det fungerade bra med bordsplaceringen förra mötet så styrelsen anser att vi gör likadant nu. Göran kontaktar Isabelle på TT och framför det samt tar reda på vad sammankomstens kostnad blir för Pt. Vi pratade om att ev potentiella medlemmar kan bjudas in till mötet o i så fall betala för maten själv. Kanske kan Pt kansli hjälpa oss med utskick till icke medlemmar och bjuda in dem till kvällen med en ny text. Göran kontaktar kansliet om det är möjligt. Vi måste förbereda oss noga inför mötet då tiden är starkt begränsad. Vi gick igenom dagordningen . Jakob Rennerfeldt från Pt kansliet kommer till mötet. Vi bör ringa runt till nya medlemmar och personligen bjuda in dem till mötet och där presentera dem . Göran ringer till kansliet för att få namn på nya medlemmar.
  4. Planering av samrådsgruppmötet 25 april. Göran o Bengt går på det. De ska bl a ta upp N- korten , att det kan bli glapp mellan kortens giltighet vilket innebär att patienten kan få betala normal tandvårdstaxa trots att sjukdomen egentligen fortfarande berättigar till sk nödvändig tandvård, flyktingtandvård, kösituation på Folktandvården inkl specialistkliniker, barn – och ungdomstandvården- ortodonti , uppsökande vård – hur går det?, , tandsköterskeutbildningen. Vi bör ge beröm till Ftv att vi blir inbjudna på deras kurser, Vi lär få frågan angående hygienläkaren Birgitta Lytkes önskemål om att kunna bevaka privattandläkarnas hygienarbete. Vi har ju fått mail vidarebefordrat genom Agneta Roos på landstingets ledningskontor. Vi kan ev bjuda in henne till ett föreningsmöte för att ge information. Ulrika skickar in mailet från Birgitta L. till Jakob på kansliet för att få besked om centrala Pt:s syn på hur vi ska ställa oss sig till mailet och hygienläkarens   frågeställning.
  5. Centralt årsmöte, andra viktiga datum och händelser;   29/ 3 :kurs med Dowen Birkhed- via Ftv, 15/ 3 skulle kliniskt verksamma tandläkare rapporteras, 7/4 intervjuträningskurs ( Göran kan ev gå på kursen), 19/5 ekonomikurs- halvdag ( Ulrika gick förra året), partipolitisk diskussion om tandvården – vi diskuterade detta som bl a ska tas upp på socialdemokraterna kongress i vår.
  6. Man kan nu köpa/ sälja där. En utveckling i rätt riktning.
  7. Övriga frågor. Vi planerar en halv Pt- dag i september. Ulrika har forskat om föreläsare . Kent Åkerman , en inspiratör med goda vitsord, tar 25000 kr plus moms vid 40 personer och 1,5 – 2 tim föreläsning . Kostnad för resa och logi tillkommer. Vi bör ta upp det på lokalavdelningsmötet. Kostnaden för kursen torde röra sig om ca 2000 kr per deltagare för föreläsning och mat men ev kan föreningen stå för en del av kostnaden och vi kan också tänka oss sponsorer / gästutställare för att minska kostnaden något ytterligare. Tanken är att föreläsning sker kl 15 -17, mingel och drink och ev dentalutställning 17-18-18.30 och därefter god trerättersmiddag. Preliminärt tors 28 sept. Förslag på lokaler: Hotell Hörnan ( Kjell undersöker) ,Hotell Kraemer ( Anders undersöker) , Hotell Elite Academia (Annika undersöker). Vi rapporterar till varandra via mail. Ulrika preliminärbokar Kent Åkerman men måste också få information om när sista avbokningstid är . Vi kollar ev sponsorer på dentalutställningen på Göteborgs nation 3/5. Göran kontrollerar med Pt vilka skatteregler som gäller för att ha kurs några timmar.
  8. Nästa möte blir 8 juni kl 18.00.

Kjell Kullander

sekreterare