Kallelse till lokalavdelningsårsmöte Sörmland

Välkomna på årsmöte onsdagen den 17/5 kl 18.00 på Plevnagården i Malmköping.
Kvällen inleds med årsmöte och diskussion kring lokalavdelningens fortsatta verksamhet.
Kvällen avslutas sedan med en gemensam middag.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3 Val av protokolljusterare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Fråga om kallelse till mötet har utgått stadgeenligt
§ 6 Föregående mötesprotokoll
§ 7 Verksamhetsberättelse 2016/2017 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017
§ 8 Val av styrelse
§ 9 Val av valberedning
§ 10 Ordförande informerar
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Mötets avslutande
Anmälan till Birgitta Käll Gustafson birgitta.gustafson@carolinakliniken.se senast10/5.
Ange ev allergier eller födoämnesspecialiteter.

Varmt välkomna!!
Styrelsen för lokalavdelning Sörmland