lokalavdelningsmöte 171012 ( jourmöte)

Sveriges Privattandläkarförening

Datum: 20171012 Hotell Radisson Blue

HÖSTMÖTE LokalavdelningUppsala Bokförs som: möte i Svensk privattandvård AB

Före jourmötet var tid uppsatt för bedömningstandläkare Sten Hellström. Han förklarade de olika tandvårdsersättningssystemen som finns inom Försäkringskassan o Landstingen. Han ska skicka sitt material till Göran Lilienberg, som vidareförmedlar materialet till oss andra. Stens material ska också publiceras på vår hemsida.

Därefter presenterade Jakob Rennerfeldt från centrala kansliet lite vad Privattandläkarna arbetar med. Ett axplock: Vad vill Privattandläkarna: att de alltid ska tillfrågas innan politiska beslut och vara en naturlig och trovärdig samtalspartner för beslutsfattare. De vill uppfattas som företrädare för den privata tandvården. Aktuella frågor som de arbetar med:

Nya prisjämförelsetjänsten,
Regeringen har aviserat en utredning om tandvård som ska börja arbeta i höst ( vill utreda socio-ekonomiska skillnader) ,
Folktandvårdens ekonomiska redovisningar- Privattandläkarna vill få mer transparans

Ett förändrat tonläge inom politik och myndighetsvärlden verkar negativt för oss, ex riksrevisionen påpekar fusk inom tandvården. Det syns också som att fler partier nu vill att tandvård ska in i vanliga hälso- och sjukvården, vilket Privattandläkarna absolut inte vill.

Han angav också att tandvården omsätter ca 25 miljarder totalt i Sverige, den privata sidan har något större omsättning än Folktandvården. Tandvård är Sveriges mest uppskattade tjänst, privattandvården får något mer uppskattning än folktandvården. I Uppsala går 9 % av barnen privat.

JOURMÖTE
Mötet öppnades av Göran Lilienberg .

 1. Till mötesordförande valdes Göran Lilienberg och till mötessekreterare Kjell Kullander
 2. Till justeringsmän valdes Katja Wadsten Thor och Jennike Hermansson
 3. Deltagarlista upprättades . 26 medlemmar var närvarande . I inbjudan angavs att endast de tandläkare som kommer på detta möte, alternativt anmält förhinder, kan sättas upp på kommande jourlista.
 1. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 2. Fastställande av dagordning godkändes
 3. Välkomnande av nya medlemmar: Linn Pudas, Jari Taghavi samt Ellinor Lindeborg Taghavi ( som var närvarande)
 4. Information/ diskussion angående regler , rutiner, telefonsvarare, förhållningssätt och ev problem i vår jourverksamhet. Göran Lilienberg tog upp ev utbildningsbehov. Det föreslogs STRAMA samt omhändertagande av patienter med multiresistenta bakterier. Även information om Frisktandvård efterfrågades, vilket har tagits upp flera gånger. Frågan dök åter upp om alla som har jour också har barnavtal med Region Uppsala. Behövs ett sådant avtal för att behandla barn akut? Dessa frågor måste styrelsen arbeta med och undersöka vad som gäller.
  Det framkom också att det kan bli väldigt många patienter under några sommarveckor, upp till 40 st per dag. Frågan är om jouren ska delas upp på flera tandläkare dessa veckor. Åter en fråga för styrelsen att arbeta med.

  Göran Lilienberg påpekade att jourverksamheten verkar fungera bra. Ingen medlem gav då uttryck för annan uppfattning. De som vill vara med i jouren o inte är med i jourlistan nu kan anmäla detta via mail till Lasse, Uppsalatandjour@gmail.com . Göran Lilienberg repeterade gällande regler och rutiner för jourverksamheten.. Han påpekade att syftet med jouren är att vi ska hjälpa varandra när vi är borta. Principen är att göra så lite som möjligt vid akutbesök. Telefontiderna måste hållas , vardagar kl 8-17 och lör- och söndagar kl 9-12. Det innebär t ex att vi kan bli tvungna att ta patienter även efter arbetstid om patienten ringer strax före telefontidens slut. För akutbesök är maxkostnaden 1200 kr men vid speciellt besvärliga fall max 1700 kr. Akutbesök för barn som går privat ska max debiteras 500 kr ( faktura till ordinarie tandläkare). Göran Lilienberg beskrev att för att få delta i jourverksamheten måste man närvara vid årligt jourmöte, följa givna rekommendationer, vara uppdaterad på behandlingar, byta jourtider med måtta samt vara medlem i Privattandläkarföreningen.

 5. Beslut angående gemensamma rutiner: Vi fortsätter med samma maxtaxor och andra regler.
 6. Övriga frågor . Inga övriga frågor togs upp, förutom önskemål om ev utbildning i regler för Frisktandvård, omhändertagande av multiresistenta bakterier samt STRAMA . Togs upp under punkt 7
 7. Mötet avslutades

Direkt efter jourmötet blev det ett lokalt höstmöte. Båda mötena justeras längst ner ( sekt anm):

LOKALT HÖSTMÖTE

 1. 1  Val av mötesordförande och mötessekreterare . Göran Lilienberg respektive Kjell kullander valdes
 2. 2  Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet . Katja Wadsten Thor och Jennike Hermansson valdes
 3. 3  Genomgång av föreningens förslag till verksamhetsplan och budget samt inhämtning av synpunkter . Göran Lilienberg presenterade lokalavdelningens

  verksamhetsplan: Följa Privattandläkarnas vision lokalt, politikerpåverkan, medlemsvård rekrytering, jourverksamhet, samverkan med Landstinget, Tjänsteutbud utbildning information. Verksamhetsplan 2018: årsmöte i april, medlemsmiddag med föreläsning, Jourmöte- verksamhetsplaneringsmöte ht 2018 mm.

Budget 2018: bolag – utgift ca 62000 kr och föreningen- utgift : ca 85000

4

5 6

Genomgång av övriga ärenden. Hygienläkare Lytsky vill komma in och få

kontroll även på privattandläkarnas hygienarbete. Hon medverkar nu med Folktandvårdens hygienarbete. Kanske ska vi bjuda in henne till möte med oss. Vi alla har själva ansvar för att vårt hygienarbete håller måttet. Om Lytsky vill ha mer kontroll över oss är ett problem att alla privata tandläkare inte är medlemmar i vår organisation.

Fatta beslut om kommande års lokala verksamhet. Lokalavdelningen beslutade att ta föreslagen lokal verksamhetsplan.

Övrig information om den lokala verksamheten. Styrelsen har bjudit in till privattandläkareftermiddag på Sunnersta Herrgård 23 november. Kenth Åkerman föreläser. Det är dock fn för få anmälningar och vi måste minst bli 20 stycken för att föreläsning med middag ska bli av. . Senaste anmälningsdag är på måndag 16 sept.

Det togs upp problemet med att all debitering vad gäller landstingsfinansierad vuxentandvård ska ske elektronisk via e-legitimation i Symfoni senast i februari
2018 .Tidigare har vi debiterat genom vanlig pappersfaktura. Detta innebär merarbete för oss på en redan underfinansierad patientgrupp. Jakob Rennerfeldt lovar att han ska se över problemet och hjälpa lokala styrelsen i denna fråga. Det är bråttom att agera.

Göran Lilienberg informerade från samrådsgruppmötet 10 okt med Region Uppsala och Folktandvården; De nya lokalerna för Regionshuset visades, , förändring av barn- och ungdomstandvården – fri tandvård t om 22 år utan att behöva lista om ungdomarna , för vuxna asylsökande tecknas avtal med landstinget. Sjukhustandvården Seminariet planerar nya lokaler, antal barn med skyddad identitet är nu 318 st. Antal barn födda 2015 ( 2- åringar) är 4526,. Kösituation specialisttandvård ; Värst på Pedodonti o man för samtal med UKKC för att få hjälp med ex friläggningar . Ett nytt barnavtal är ev på gång och det ska löpa på 4 år (LOVA ). Antal barn i länet: ca 85000, planerad men ej beslutad barnersättning 2018: 1308 kr för 3-22 år, 608 kr för 2- åringar. Ca 9% av barnen har valt att gå privat.

Mötet avslutades

7

Göran Lilienberg mötesordförande

Katja Wadsten Thor Justeringsman

Kjell Kullander mötessekreterare

Jennike Hermansson justeringsman

…………………………………………………………………….