Kallelse till lokalavdelningsårsmöte

Kallelse till årsmöte, torsdagen 20/4-2017, kl. 18.00
Hotell PM o Vänner, Västergatan 10, Växjö
18.15  Mötet börjar.
Dagordning
§1  Mötets öppnande
§2  Val av mötesordförande
§3  Val av mötessekreterare
§4  Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst
§5  Godkännande av dagordning
§6  Ordförande informerar
§7  Rapport från samverkansgruppen
§8  Jouransvarig informerar
§9  Nya medlemmar
§10 Övriga frågor
§11 Mötets avslutande
§12 Avtackning
ca 19.30 Föreningen bjuder på mat och dryck
Anmälan görs till Per-Olof Janson senast tisdag 18/4-2017 via mail: per-olof.janson.01@ptj.se
Varmt Välkomna !
Styrelsen för lokalavdelning Kronoberg