Nytt i Tandvården

16 februari, 2017

Ny föreskrift för journalföring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, börjar att gälla den 1 mars 2017. De nya föreskrifterna innehåller bland annat tydligare krav på vårdgivarnas ledningssystem och hur personuppgifter ska hanteras i olika system. Vårdgivaren måste redan i samband med upphandling...

Läs vidare →
9 februari, 2017

Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom tandvården. En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75 inkomstbasbelopp får väldigt stor...

Läs vidare →
27 januari, 2017

Ny föreskrift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Från och med 15 januari 2017 gäller en ny föreskrift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; HSLF-FS 2016:49. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser. Klicka här för mer information från TLV

Läs vidare →
24 januari, 2017

Ändringar av diskrimineringslagen (2008:567)

Bakgrund Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Det finns sju diskrimineringsgrunder; de är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att individer inte diskrimineras eller missgynnas på...

Läs vidare →
12 januari, 2017

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet

På sin hemsida skriver Riksrevisionen följande: Tandvårdsproducenterna styr prissättning och kan genom sitt informationsövertag påverka patienternas efterfrågan på tandvård, vilket i sin tur kan medföra höga kostnader för staten. Granskningen syftar bland annat till att undersöka eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet, hur kontroller genomförs och hur de förhåller sig till...

Läs vidare →
16 december, 2016

Förändringar i regelverket för tandvård

Ny föreskrift och nytt referenspris från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) Den 15 januari 2017 träder TLV:s nya föreskrift (HSLF-FS 2016:49) i kraft. Den innehåller en del ändringar när det gäller ersättningsberättigande tillstånd och åtgärder samt förändrade referenspriser. Läs mer på TLV:s hemsida. I samband med förändringarna i föreskriften presenterar TLV...

Läs vidare →
14 december, 2016

Seminarium – Privat äldretandvård

I samband med ett välbesökt seminarium släppte Privattandläkarna rapporten Privat äldretandvård 2016 – Tema Uppsökande tandvård. Medverkade gjorde bland annat Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet. – Äldres tandhälsa blir en allt större utmaning för tandvården. Merparten av all vuxentandvård i Sverige utförs redan i dag av privata tandvårdsföretag. Vill man stärka...

Läs vidare →