Nyheter

18 december, 2015

Använd hela tandvårdens resurser

Privattandläkarna anser inte att det är acceptabelt att asylsökande hänvisas till folktandvården och själva inte kan välja vilken tandläkare de ska gå till, en rätt som alla andra i Sverige har. Det skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, vd och näringspolitisk chef, i webbtidningen altinget.se, och uppmanar regeringen att snabbt ändra reglerna....

Läs vidare →
17 december, 2015

Uppdaterade föreskrifter från TLV och nya referenspriser  träder i kraft den 15 januari

Den 18 juni i år beslutade Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) om  en ny version av  sin föreskrift om statligt tandvårdsstöd inklusive nya referenspriser som ska träda i kraft den 15 januari. TLV informerade om detta direkt i samband med beslutet och Privattandläkarna har också informerat om förändringarna på vår hemsida....

Läs vidare →
11 december, 2015

Nylegitimerade tandläkare

Under år 2014 utfärdades 416 nya legitimationer  för tandläkare. 245 av de som fick legitimation var utbildade i Sverige, 125 i EU/EES-lan  och 46 i utanför EU/EES. Socialstyrelsens statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Läs vidare →
11 december, 2015

Uppdrag för att stötta hälso- och sjukvården med att ge vård till asylsökande

Regeringen ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fyra olika uppdrag för att stödja och underlätta hälso- och sjukvårdens utmaningar med att kunna ge vård till flyktingar som kommer till Sverige. Ett av uppdragen är att Socialstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med de mest berörda myndigheterna samt SKL, göra en fördjupad analys av...

Läs vidare →
9 december, 2015

Socialstyrelsen ska utveckla det Nationella planeringsstödet, (NPS)

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla det nationella planeringsstödet för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska se om stödet ska breddas till fler yrkesgrupper samt hur stödet kan ge största möjliga nytta för huvudmän och andra vårdgivare i planeringen av sin kompetensförsörjning. Socialstyrelsens uppdrag om NPS

Läs vidare →
9 december, 2015

Regeringens skrivelse om patientsäkerhet

Den 10 juni lämnade Riksrevisionen sin rapport “Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet?” (RiR 2015:12). Den 8 december lämnade regeringen sitt svar på skrivelsen. I svaret redovisas även regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport. Regeringens skrivelse om patientsäkerhet

Läs vidare →
9 december, 2015

Sofia Wallström utreder de nationella kunskapsstöden i hälso- och sjukvården

Regeringen har utsett Sofia Wallström, GD på TLV, till särskild utredare för utredningen ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. Utredningen ska  överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den...

Läs vidare →
7 december, 2015

Snabbspår för nyanlända inom hälso- och sjukvården

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen ett snabbspår för de 21...

Läs vidare →
4 december, 2015

Brister i inrapporteringen av F och N-tandvård

Sedan 1 januari 2013 ska vårdgivare lämna uppgifter till Socialstyrelsen om tandhälsa och utförd tandvård på patienter som får tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (Ftandvård) samt nödvändig tandvård (N-tandvård). Socialstyrelsen konstaterar i en rapport at det finns stora brister i inrapporteringen. De främsta...

Läs vidare →