Nyheter

17 maj, 2017

Låt inte landstingen ta över tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet fungerar bra, motverkar regionala orättvisor och skapar samma förutsättningar i hela Sverige. En eventuell flytt av ansvar från stat till landsting motverkar detta, skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna i en debattartikel i SvD 17 maj 2017. Läs artikeln här. Låt inte landstingen ta över tandvårdsstödet...

Läs vidare →
15 maj, 2017

“Ett utmanat Sverige” – lättare regelbörda för näringslivet

Satsningen ”Ett Utmanat Sverige” är Svenskt Näringslivs stora satsning på att presentera konkreta och långsiktiga reformförslag. Som en start för ”Ett Utmanat Sverige” släpptes en rapport som listar några av de största och viktigaste samtidsfrågorna för näringslivet och därmed för samhället i stort. Läs mer på länken nedan. Svenskt Näringsliv...

Läs vidare →
17 maj, 2016

Remissvar på kroppsbehandlingar

Privattandläkarna är positiva till att steg tas för att förstärka konsumentskyddet rörande kroppsbehandlingar som inte omfattas av tandvårdslagen. Privattandläkarna vill dock se en utökning av vilka behandlingar som endast legitimerad personal får utföra. Privattandläkarna anser att verksamheter som utför tandvård borde undantas från dubbel anmälningsplikt och bara behöva anmäla sig...

Läs vidare →
9 maj, 2016

Stort tryck på tandvården

I delrapporten ”hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända” konstaterar Socialstyrelsen att tandvården är  hårt belastad, och allmänt krävs omfattande tandvårdsinsatser. Tandvården upplever ett vårdbehov hos asylsökande som inte har funnits i Sverige på flera decennier, såsom omfattande kariesangrepp, tandlossning och skadade tänder, som tandvården därför är ovan...

Läs vidare →
19 april, 2016

Privattandläkarnas synpunkter på klagomålsutredningen

Privattandläkarna delar utredningens bedömning att tillsynen inom vården behöver bli mer patientcentrerad. Privattandläkarna är även positiva till att patienten i första hand ska vända sig till den vårdgivare som utfört vården. Privattandläkarna delar även utredningens uppfattning att klagomålshanteringen inom tandvården skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård då tandvårdens finansiering...

Läs vidare →
19 april, 2016

Privattandläkarnas synpunkter på TLV:s förslag till uppdaterade föreskrifter

Privattandläkarna anser att förslaget på ändringar i föreskriften i stort innehåller förtydliganden och förbättringar. Det är även positivt att förändringarna kommer att vara klara i god tid innan införandet. Privattandläkarna anser dock att vilka behandlingar en enskild behandlare får utföra styrs av behandlarens legitimation och patientsäkerhetslagen. Privattandläkarna anser därför att...

Läs vidare →
18 april, 2016

Tandhälsan förbättras

En ny rapport från Socialstyrelsen ” Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård, lägesrapport 2016” visar att tandhälsan har överlag förbättrats och antibiotikaanvändningen inom tandvården har minskat. Däremot syns en ökning av karies bland 6-åringar. Rapporten visar också att många äldre personer tar läkemedel som kan leda till muntorrhet...

Läs vidare →
16 mars, 2016

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa, remissvar

Remissvar på Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa, Ds 2015:59, S2015/07820/FS Sammanfattning Privattandläkarna väljer att bara kommentera de förslag som rör förändringar gällande tandvården. Privattandläkarna anser inte att förslaget att höja åldern för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården kommer att ge den effekt som är tänkt. Berörd åldersgrupp har...

Läs vidare →